Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Ongehuwd Samenwonen

Wie wil gaan samenwonen hoeft niet te voldoen aan allerlei formaliteiten. Dat geldt ook bij het uit elkaar gaan.

Het samenwonen heeft wel fiscale gevolgen alsmede op het terrein vande sociale verzekeringen.

In het begin zijn de juridische gevolgen voor de partners zelf van weinig betekenis, maar naarmate de samenwoning

langer duurt gaan zij zwaarder wegen. Wie wel gaat trouwen, kan aan formaliteiten niet ontkomen.

Een huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Echtscheiding kan alleen tot stand komen

na een uitspraak van de rechter. De wet verbindt ook gevolgen aan het huwelijk. Ook de rechtspositie van kinderen van

met elkaar gehuwde ouders is goed in de wet vastgelegd. Samenwonende ouders moeten actie ondernemen om hun

kind dezelfde rechtspositie te geven als een kind van gehuwde ouders. De wet kent nog geen regeling over de gevolgen

van samenwonen. Als u wel rechten en plichten met uw partner wilt afspreken, kunt u die in een samenlevingscontract

vastleggen, want er zijn belangrijke juridische verschillen tussen ongehuwdsamenwonen en een huwelijk.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden. 

 

Geregistreerd partnerschap

Tegenwoordig is het wettelijk mogelijk tussen twee partners(aanvankelijk ingesteld voor partners van hetzelfde geslacht)

een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Door een dergelijke registratie bij de burgerlijke stand krijgen samenwonende

partners dezelfde rechten als gehuwden. Dat geldt met name voor het vermogensrecht, het erfrecht en het successierecht.

In de relatie tot de kinderen zijn er wel verschillen.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

Huwelijk

De wet bevat uitgebreide regels (sommige dwingend) over de (materiële) gevolgen van een huwelijk.

Bij een huwelijksvoltrekking verklaren de aanstaande echtgenoten dat zij ten opzichte van elkaar de wettelijke plichten zullen

vervullen. Dit houdt onder meer in dat zij voor elkaar en voor hun eventuele kinderen moeten zorgen en dat zij zullen samenwonen.

Daarnaast heeft het huwelijk in verschillende situaties gevolgen voor derden met wie de man of vrouw afspraken heeft gemaakt.

Deze rechten gelden altijd, ongeacht of er huwelijksvoorwaarden gemaakt zijn. Zo mogen buitenstaanders bijvoorbeeld zowel de

man als de vrouw aanspreken voor schulden door één van hen gemaakt ten behoeve van de gewone gang van de huishouding.

Soms moet er op grond van de wet toestemming van de echtgeno(o)t(e) worden verkregen om bepaalde handelingen te verrichtten. 

Als de toestemming niet is gegeven kan die handeling worden teruggedraaid. Het gaat hier om handelingen die betrekking hebben

op de inboedel, het door u beiden bewoonde eigen huis of het huis dat alleen wordt bewoond door de echtgeno(o)t(e).

De wetgever wil met deze regels voorkomen dat een huis bijvoorbeeld verkocht of met hypotheek belast kan worden zonder

medeweten en toestemming van degene die er (ook) in woont.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

Huwelijksvoorwaarden

Door de voltrekking van het huwelijk ontstaat een algehele gemeenschap van goederen, waarbij alle bezittingen en schulden in

beginsel gemeenschappelijk zijn. Daarop zijn wel uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament kan

iedere erflater bepalen dat degene die van hem erft, het geërfde vermogen privé verkrijgt, waardoor de erfenis niet in voornoemde gemeenschap valt. Dit wordt regelmatig gedaan door ouders ter bescherming van hun kinderen, in de gevallen dat het huwelijk

ontbonden raakt door echtscheiding. Er kan ook een uitzondering worden gemaakt bij schenkingen.

U kunt van de algehele gemeenschap van goederen afwijken door nog vóór uw huwelijk, huwelijksvoorwaarden te maken.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

Curatele

Onder curatelestelling is de meest vergaande beschermingsmaatregel en moet vooraf worden verzocht aan de rechtbank.

Een ondercuratelestelling kan worden verzocht voor iemand met een geestelijke stoornis (bv psychiatrische patiënten) dan wel als

er sprake is van verkwisting of drankmisbruik (bv verslaafden). Iemand die ondercuratele is gesteld, is handelingsonbekwaam en

kan zelfstandig geen overeenkomsten sluiten. De curator treedt voor hem op. De ondercuratelestelling moet worden gepubliceerd

in de Staatscourant en twee andere kranten; zodoende worden derden op de hoogte gesteld.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

Bewindvoering

Voor ouderen die zelf niet meer goed hun geldzaken kunnen behartigen, is curatele wel een erg zwaar maatregel, omdat men dan handelingsonbekwaam wordt. Voor dit soort situaties kan een onder bewindstelling meerderjarigen worden aangevraagd.

De bewindvoerder regelt slechts de financiën voor degene die onder bewind is gesteld. Het bewind wordt ingesteld door de

Kantonrechter op verzoek van de betrokkene zelf, zijn/haar partner, familie of de officier van justitie. Meestal is ook een verklaring

van een arts nodig. Een belangrijk verschil met curatele is dat de bewindvoerder voor een groot aantal handelingen de toestemming

van de betrokkene nodig heeft.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

Mentorschap

Sinds 1 januari 1995 is het mogelijk om voor iemand die op het persoonlijk (niet-financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen,

een mentor te benoemen. De mentor geeft advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met degene voor wie hij tot mentor is

benoemd, beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging en op andere terreinen. Ook de benoeming van een mentor moet

aan de kantonrechter worden verzocht.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden. 

 

Schenking

Een schenking is een afspraak tussen twee partijen: de schenker en degene die de schenking ontvangt, de begiftigde.

De schenker geeft aan de begiftigde uit vrijgevigheid bepaalde vermogensbestanddelen, zoals geld, sieraden, meubels, aandelen of vorderingen. Belangrijk is dat de begiftigde de schenking ook aanneemt. Bepaalde zaken kunnen gewoon van hand tot hand

geschonken worden, aangezien de wetgever geen nadere eisen aan die schenkingen stelt. Ouders mogen elk jaar belastingvrij aan

ieder van hun kinderen een bepaald bedrag schenken. Aan kinderen tussen18 en 35 jaar mag eenmalig een groter bedrag belastingvrij geschonken worden.Het is ook mogelijk te schenken zonder dat er geld aan te pas komt.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden luctus.

ONROERENDGOEDRECHT

​Koop & verkoop van een registergoed

De voorfase is de belangrijkste fase bij de overdracht van registergoederen (huizen, gronden, bedrijfspanden, schepen en vliegtuigen).

Een huis kopen of verkopen is een bijzondere gebeurtenis. Twee partijen kunnen zelf een koopovereenkomst sluiten of dat met behulp

van de notaris of makelaar te doen. In die overeenkomst worden de belangrijkste afspraken(zoals koopsom) gemaakt en wordt veelal

een uiterlijke datum van levering genoemd. Over de koopsom moet in beginsel 6% overdrachtsbelasting aan de overheid worden betaald.

De koper moet ervoor zorgen dat op de dag van de levering de hele koopsom met alle bijbehorende kosten op een rekening “derdengelden”van de notaris gestort is. De koper zal daarvoor veelal een hypotheek afsluiten.

De kosten voor de levering alsmede bijbehorende hypotheek zijn over het algemeen voor rekening van de koper.

Bij de aankoop van een appartementsrecht (aandeel in een gebouw met toebehoren) dient men op hele specifieke zaken te letten.

Zo moet er op het moment van tekenen van de koopovereenkomst bekend zijn wat u aan servicekosten aan het bestuur van de overkoepelende Vereniging van Appartementseigenaren dient te voldoen.

Ons Bureau kan u over ditonderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

Vanaf 01 september 2003 moet de aankoop van een (eigen) woning schriftelijk worden vastgelegd in een koopovereenkomst.

Een dergelijke koopovereenkomst afsluiten mag dus niet meer mondeling geschieden.Na ontvangst van de door de koper en de

verkoper getekende koopovereenkomstheeft de koper (niet de verkoper) drie volle dagen (zon- en feestdagen tellen deels niet mee) de mogelijkheid om de koop te ontbinden. Hij hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Belangrijk is hierbij het precieze tijdstip waarop de drie-dagen-termijn gaat lopen.

Hypotheek

De koop van een huis staat of valt met de financiering ervan. Meestal doet de koper een beroep op een bank,

een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek.

Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de geldschieter de zekerheid te geven dat hij het geleende geld weer terugkrijgt.

De wet geeft hem het recht zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met de aflossing van de geldlening) bij voorrang te verhalen

op de opbrengst van het huis bij openbare verkoop (veiling) dus voor de andere schuldeisers.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

ERFRECHT

Overlijden

Als iemand overlijdt, gaat zijn nalatenschap over op zijn erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, wordt bepaald door de wet of

een testament. Als degene die overlijdt, geen testament heeft gemaakt, vererft zijn nalatenschap volgens de wet, waarbij slechts de echtgenoot/geregistreerde partner en de bloedverwanten (dus geen aanverwanten) erfgenaam kunnen zijn.

Om te bereiken dat de ongehuwde partner niet onverzorgd achterblijft, kan iemand een testament of een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract maken. De wettelijke erfgenamen zijn in vier groepen verdeeld. Leden van de volgende groep erven pas als

in de groep daarvoor niemand meer in leven is.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden

Afwikkeling nalatenschap

Bij overlijden regelt vaak een notaris, op verzoek van de erfgenamen, de afwikkeling van de nalatenschap, met name de afgifte van een verklaring van erfrecht. Dat is een verklaring waarin staat dat iemand overleden is, al dan niet een testament heeft gemaakt en wie op

grond van het testament of de wet erfgenamen zijn van die overleden persoon. Zo een verklaring van erfrecht is ondermeer nodig om

geld van bank- of girorekeningen van de overledene af te halen. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn dan wel erfgenamen die

niet het vrije beheer over hun vermogen hebben (bv ondercuratele gestelden) is de inschakeling van een notaris voor de uiteindelijke afwikkeling verplicht.

Ons Bureau kan u overdit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

Successierecht

Binnen acht maanden na het overlijden moet u aangifte voor het recht van successie doen. Voor deze belastingaangifte bestaan

formulieren, die een van de erfgenamen in principe toegestuurd krijgt. In deze aangifte moet een overzicht worden gegeven van alle

baten en lasten van de nalatenschap op het moment van overlijden. Ook moet worden aangegeven of er sprake is van uitkeringen op levensverzekeringen en of er pensioenrechten zijn. De schulden die op het moment van overlijden al bestonden alsmede

de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

 

RECHTSPERSONENRECHT

Vereniging

Bijna elk doel kan worden aangegrepen om in verenigingsverband te gaan samenwerken, mits die niet in strijd is met de wet,

de openbare orde of de goede zeden. Er zijn twee mogelijkheden om een Vereniging op te richten:1. oprichting door een mondelinge

afspraak of een zelf opgestelde akte; 2. oprichting bij notariële akte. Alle verenigingen zijn rechtspersonen, maar alleen de verenigingen waarvan de statuten in een notariële akte zijn opgenomen, hebben volledige rechtsbevoegdheid. De andere hebben een beperkte rechtsbevoegdheid.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

Stichting

Vanouds zijn stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht. De stichting onderscheidt zich vooral van de vereniging doordat de wet

verbiedt dat de stichting leden heeft.Het doel van een stichting mag niet zijn het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan hen die

deel uitmaken van organen binnen de stichting. Het betalen van gemaakte onkosten mag wel, als die tenminste reëel is. De stichting kan uitsluitend bij notariële akte worden opgericht en bezit volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de stichting zelfstandig rechtenen verplichtingen kan aangaan.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.

Kiezen van rechtsvorm

Voor ondernemingen zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeldeen eenmanszaak of maatschap) is geen scheiding

aan te brengen tussen het privé-vermogen van de ondernemer en het ondernemingsvermogen. Alsdan is de ondernemer met zijn privé-vermogen ook aansprakelijk voor schulden van de onderneming.Rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld B.V.’s of N.V.’s) worden door de wet aangemerkt als een zelfstandig lichaam, dat een eigen bestaan leidt naast en juridisch los staat van de ondernemer

in privé.  Verwijtbaar wanbeleid van de ondernemer in zijn functie van bestuurder van de rechtspersoon kan echter wel het gevolg hebben

dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de daardoor ontstane schade.

Ons Bureau kan u over dit onderwerp, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden

FOLLOW US

On Social Networks